Javascript must be enabled in your browser to use this page.
Please enable Javascript under your Tools menu in your browser.
Once javascript is enabled Click here to go back to Greentech
  • Greentech

  • Greentech2

  • Greentech3

  
EXPRA/ISWA Konferencija u Bukureštu:
nedelja, 19 oktobar 2014 14:17
Izazovi sakupljanja reciklabilnog otpada – barijere i šanse

Sakupljanje otpada od strane individualnih sakupljača u Evropi je fenomen koji rapidno raste zahvaljujući brojnim faktorima: ekonomskoj krizi, nedovoljno efikasnim sistemima sakupljanja otpada, nedostatku adekvatnih pravnih okvira i ekonomskih instrumenata. Preko 80 predstavnika svih stejkholdera iz 13 zemalja: akademika, istraživača, operatera sistema, lokalnih autoriteta i biznisa susreli su se u Bukureštu da razmene iskustva i diskutuju o različitim pristupima rešenju problema uključivanja individualnih sakupljača u legalne tokove sakupljanja otpada.

Organizatori konferencije u Bukureštu održane 9 i 10. oktobra 2014. u glavnom gradu Rumunije bili su EXPRA -Extended Producer Responsibility Alliance i ISWA – International solid Waste Association.

Generalni direktor Greentecha u Srbiji, Mihail Mateski, je na skupu organizovanom u Bukureštu, predstavio iskustva kompanije u sakupljanju ambalažnog PET otpada u Srbiji i trendove koji pokazuju sve veće učešće neformalnog sektora u istom. Nedovoljni kapaciteti sakupljačke infrastrukture javnih komunalnih preduzeća doprineli su da se poslednjih godina sve veći broj sakupljača iz socijalno ranjivih grupa angažuje na sakupljanju otpada, a prema nekim podacima takvih je u Srbiji oko 50.000. Direktor Greentecha izneo je stav da ovu pojavu nipošto ne treba ignorisati i da je neophodno urediti zakonsku regulativu i tržište tako da se ovi sakupljači uključe u legalne tokove, dobiju zvaničan status i podršku za razvoj svojih kapaciteta. Time se ne bi samo podigao nivo sakupljanja otpada, već i značajno smanjio broj nezaposlenih u Srbiji, a samim tim i korisnika socijalne pomoći.

Iskustva pojedinih lokalnih samouprava u Srbiji, rekao je Mateski, pokazuju da je moguće uključivanje individualnih sakupljača u sistem sakupljanja otpada organizovan od strane komunalnih preduzeća, jer njihov angažman doprinosi smanjenju troškova transporta u okviru upostavljene sakupljačke mreže na teritoriji lokalne zajednice. Međutim, jedan od preduslova za funkcionalnost ovog modela jeste kontrola koja podrazumeva i efikasan rad inspekcijskih službi, kako bi se sprečilo da umesto komunalnim preduzećima sakupljači predaju sakupljen otpad nelegalnim otkupljivačima.

foto

Povećanje ciljeva za ponovno korišćenje i reciklažu u EU i zemljama kandidatima, zahteva da se i one količine koje su do sada sakupljane mimo legalnih tokova prevedu u zvanične i uđu u izveštavanje. To su prepoznale i organizacije produžene odgovornosti proizvođača, odnosno operateri upravljanja ambalažnim otpadom okupljeni u EXPRA alijansi, koji su do sada bile fokusirane u najvećoj meri na podizanje kapaciteta sakupljanja u komunalnom sektoru. Međutim, uključivanje individualnih sakupljača je dugotrajan proces koji zahteva multisektorsku saradnju i definisanje pravnih okvira i adekvatnih finansijskih instrumenata na nivou evropskih država. Za Srbiju, koja u procesu tranzicije itekako oseća negativne efekte ekonomske krize, suočena sa velikom stopom nezaposlenosti od 20%, ovo je i poželjan instrument u borbi za smanjenje siromaštva. Istovremeno, imajući u vidu tromost javnih komunalnih preduzeća u prihvatanju evropskih standarda u upravljanju otpadom to je i način da efikasnije organizuje sistem primarne selekcije na svojoj teritoriji i značajno podigne količine sakupljenog i recikliranog otpada, kako ambalažnog tako i posebnih tokova otpada.
Direktor Greentecha je na konferenciji u Bukureštu izrazio spremnost da se ovo preduzeće, kao lider u reciklaži PET otpada u Srbiji, angažuje na kreiranju i implementaciji mera koje će doprineti da se individualni sakupljači uključe u legalne tokove otpada i obezbede sebi odgovarajući društveni status.
 – Individualni sakupljači su naši partneri u poslu sakupljanja i reciklaže otpada i naša obaveza je da ih podržimo i pomognemo da u sistemu upravljanju otpadom u Srbiji zauzmu mesto koje im i pripada, - rekao je ovom prilikom Mihail Mateski.

Detaljnije na http://www.expra.eu/en/news